(ಇದು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು NPR ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ) ರಾಜ್ ಕೌಶಲ್ ಯೋಜನೆಯ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಒ ಐಡಿ ಅಥವಾ ಇ-ಮಿತ್ರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.– ರಾಜ್ ಕೌಶಲ್ ಯೋಜನೆಯ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಒ ಐಡಿ ಅಥವಾ ಇ-ಮಿತ್ರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಕಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಚಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಯೋಜನೆ (ಇದು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು NPR ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ) ಅನ್ವಯಿಸು | ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉಚಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಯೋಜನೆ | ರಾಜ್ ಕೌಶಲ್ ಯೋಜನೆಯ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಒ ಐಡಿ ಅಥವಾ ಇ-ಮಿತ್ರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. | (ಇದು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು NPR ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ) PM Free Smartphone Scheme Form

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, news about the scheme namedPrime Minister Free Smartphone is becoming viral on social media.It is being said through social media that this scheme has been started by the Prime Minister of our country, ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, for the farmers and students of the country and it is being said that under this scheme the farmers and students of the country Smartphones ranging from 5 thousand to 10 thousand rupees will be provided free of cost by the central government to the girl students. But let us tell you that no such scheme has been started by the Central Governmentwhatever is being told on social media about thePrime Minister’s Free Smartphone Scheme iscompletely false.So today we are going to provide you all the information related to this false scheme. of allsuch false informationIt’s not a hoax, it’s completely wrong, there’s no truth in it

ವಿಷಯಗಳು

(ಇದು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು NPR ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ) Modi Free Mobile Yojana 2021

Let us tell you that no notification has been issued by the Central Government to start any such scheme. It is being told through social media and WhatsApp that due to the ongoing outbreak of corona virus in the country, schools and colleges are not able to open, due to which there is a lot of problem in the education of children, in view of this problem, the central government isfree . Mobile Yojana 2021 is distributing smartphones to students for free so that children can get their education through internet and online classes. But this information being delivered to the citizens of the country iscompletely false and misleading . If you also have any information related to this scheme from any medium (Social Media, Whatsapp, Facebook), then youshould not believe this false information at all.

modi free laptop scheme

(ರಾಜ್ ಕೌಶಲ್ ಯೋಜನೆಯ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಒ ಐಡಿ ಅಥವಾ ಇ-ಮಿತ್ರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.) Application in Prime Minister Free Smartphone Scheme 2021

A link has also been released on social media to apply under this scheme, under which many youth have applied for smartphones. But no student should believe this fake website or apply online. The information about the documents provided by you in the false application form on this fake website can be misused, due to which you may have to face a lot of troubles. No application process of any kind has been started by the ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉಚಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಯೋಜನೆ 2021 . All of you are requested not to click on the links of any such fake news. The citizens of the country are being misled by all these false information.

prime minister free smartphone scheme

Pradhanmantri Free Smartphone Yojana 2021 ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರುprime minister free smartphone scheme
ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ
ಫಲಾನುಭವಿCountry’s student, farmer brother
ಉದ್ದೇಶprovide free smartphone

Purpose of PM Smartphone Scheme 2021 (ಇದು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು NPR ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ)

As you all know that there are many such students of the country who are unable to take a smartphone due to their financial weakness. But in today’s time without a smartphone, no work can be done by today’s generation. In today’s era, many tasks are done through smartphones, such as electricity bill can be deposited online, TV recharge, all the work related to the bank is now done online through the phone itself. In view of this problem, it is being said through social media that thesmartphone scheme has been started by the Prime Minister. At this time no official announcement has been made by the Central Government or the State Government regarding the smartphone scheme.All the information related to Modi Free Mobile Yojana 2021 is absolutely wrong.

(ಇದು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು NPR ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ) Pradhanmantri Free Smartphone Yojana 2021 लाभ लाभ

 • The benefits of this scheme will be provided to the farmers and students of the country.
 • Under the Pradhanmantri Free Smartphone Yojana 2021 , free smartphones will be provided by the central government to the farmers and students of the country.
 • Through social media, the citizens of the country are being told that the farmers of the country can easily get information about agriculture, rainfall information through smartphones.
 • It is being told that the validity of the SIM of this free smartphone will be for 1 year and 12 GB internet data will be provided in it.
 • ಅಡಿಯಲ್ಲಿModi Free Mobile Yojana 2021 , 600 local calling minutes will also be provided to the students in this free smartphone.
 • ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಗುರುತಿಸಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, farmers and students of the country will have to apply online under this scheme. Only then will they be provided a free smartphone.
 • ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, students from economically weaker sections will get the facility to take a smartphone. This information is completely false and misleading.

(Fake/Fake) Documents of Modi Free Smartphone Scheme 2021 (ಅರ್ಹತೆ)

 • Applicant must be a permanent resident of India.
 • ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
 • ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ
 • pan card
 • ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆ
 • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್
 • ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಫೋಟೋ

(ರಾಜ್ ಕೌಶಲ್ ಯೋಜನೆಯ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಒ ಐಡಿ ಅಥವಾ ಇ-ಮಿತ್ರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.) How to apply for Prime Minister Free Smartphone Scheme 2021?

We have told you above that no scheme named PM Smartphone has been started by the central government yet. But through social and WhatsApp, many information related toನಕಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಉಚಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಯೋಜನೆ 2021 is being transmitted to the citizens of the country and under this schemea link to the fake website has also been given to apply online but let me tell you this one. ಈis a fake website , no such official website has been started by the central government to apply. Do not provide any information of any kind on this false website. And don’t believe in any such plan.

ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಿಡಿ