நன்மைகள் மற்றும் தகுதி 2022: நன்மைகள் மற்றும் தகுதி

Hamara Ghar Hamara VidyalayaOur Home Our School Scheme BenefitsOur Home Our School Scheme All InformationMP Hamara Ghar Hamara Vidyalaya in Hindi

Hamara Ghar Hamara Vidyalaya Yojana has been announced to be launched on a virtual platform by the Principal Secretary Rashmi Arun Shami on 27th June 2020 and by the Government of Madhya Pradesh to make the future bright in the field of கல்வி of the students of the state. Under this scheme, education will be made available to the students of Madhya Pradesh at their homes. This scheme will be started from 6th July 2020. Under this scheme, from July 6, school bells will be heard in every house and students will be educated at home and a school like environment will be built in their homes. Dear friends, today through this article we are going to provide you all the information related to this scheme like application process, தகுதி, documents etc. So read our article till the end.

Hamara Ghar Hamara Vidyalayaஉலக வங்கியும் ₹ 2021

இந்த திட்டத்தின் கீழ், education will be provided to the students of Madhya Pradesh from class 1 இந்தத் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க வருமான அளவுகோலும் உள்ளது ஆனால் சிறப்புத் தேவையுடைய அனாதைகள் மற்றும் ஜேஜே இல்லங்களில் உள்ள சிறுமிகளுக்கு இந்த வருமான அளவுகோல் தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது. 8 at home. In thisMP Hamara Ghar Hamara Vidyalaya , students will study, write stories and prepare notes. Every student learns, develops skills and gains experience from every opportunity they get. Under this scheme, the families of the students of the state will also be included in their studies. Classes will begin at 10 am in hourly batches of each hour. Before starting the class in the morning, the school bell will be used only after that the class will be started. Under this scheme the school education department of MP is providing the time table to the students as well as their parents to learn online education.

our home our school plan

Chief Minister Medhavi Vidyarthi Yojana

Purpose of our house our school scheme 2021

As you know that due to corona virus, இந்தியா முழுவதும் லாக் டவுன் சூழ்நிலை உள்ளது, due to the lock down, all the educational institutions across the country are closed. Due to which the students of the school are not able to study. Therefore, the Madhya Pradesh government has decided to start this scheme to provide education to the students.Under Our Home Our School Scheme 2021 , students from class 1 இந்தத் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க வருமான அளவுகோலும் உள்ளது ஆனால் சிறப்புத் தேவையுடைய அனாதைகள் மற்றும் ஜேஜே இல்லங்களில் உள்ள சிறுமிகளுக்கு இந்த வருமான அளவுகோல் தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது. 8 will be provided education at home. This scheme is an emotional family initiative. Along with education, students will also get the benefit of other activities like entertainment, yoga and sports. To make the future of the students of Madhya Pradesh bright through this scheme.

Madhya Pradesh Hamara Ghar Hamara Vidyalaya Yojana Update

இந்த திட்டத்தின் கீழ், the teachers of the school will get information by visiting the children’s homes or by contacting them on the phone. There are 2433 primary and 787 secondary schools operating in the district. In these, மொத்தம் 1 லட்சம் 74 கூடுதலாக மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்ய முடியும் 307 children study. The education of all these children will now be done at home. DPC OP Banade said that between July 1 க்கு 4, books will be provided to the parents of children from all government schools. Apart from this, every day activity will be done. There will be a Balsabha from Monday to Friday from 4 க்கு 5 pm. Children will study on their own from 7 pm அதை 8 pm. Masti Ki Pathshala will be organized every Saturday. Education will be done through radio, TV, கைபேசி.

Benefits of Our Home Our School Scheme 2021

 • The benefit of this scheme will be provided to the students of Madhya Pradesh.
 • The benefit of our home, our school scheme 2021 will be available to the students from class I to class VIII. Due to the closure of the school, now the education of the children will be done at home.
 • Children will be educated at home through this scheme from 6th July.
 • School environment will be provided to the students at home.
 • Under MP Hamara Ghar Hamara Vidyalaya 2021 , the class of teachers will start with the school bell in the morning.
 • Classes will be held from 10:00 நான் 1:00 மாலை, this class will be of 1 நாட்டின் அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனங்களும் இளைஞர் பாராளுமன்ற திட்டத்தில் பங்கேற்க ஆன்லைனில் பதிவு செய்ய முடியும்..
 • இந்த திட்டத்தின் கீழ், the school bell will be heard in the studentshome and the teachers will start the studentsclass after the bell.
 • Study time will be from Monday to Friday while entertainment activities will be organized on Saturday under Masti ki Pathshala scheme.

திtimeslotsகூடுதலாக மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்ய முடியும்திங்கட்கிழமைக்குவெள்ளிகூடுதலாக மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்ய முடியும்class 1and 2உள்ளனas follows:-

 • 10 AM முதல் 11 AM to access DigiLEP video sent on mobile phone
 • 11 இப்போது நீங்கள் விண்ணப்பக் குறிப்பு எண்ணை உள்ளிட வேண்டும். க்கு 12 noon to listen to the radio school program
 • 12 noon to 1 pm for worksheets and activities
 • 4 அதை PM செய்யவும் 5 PM for co-scholastic activities.
 • 7 அதை PM செய்யவும் 8 PM to listen to stories from parents and write it in copies.
 • The time slots for classes 3 க்கு 8 will be based on their skillfully advanced workbook.
 • On Saturday, students will be engaged in entertainment activities under the scheme “Masti ki Pathshala”, விரைவில் தொடங்கப்படும்.
 • இந்த திட்டத்தின் கீழ், teachers will also take feedback from students and parents.

Our Home Our School Scheme 2021Time Table

Online education time table is now available for the students of class 1 க்கு 8 under this scheme. We have given below Hamar Ghar Hamar Vidyalaya Time Table for class 1 க்கு 2.

our home our school plan

ஒரு கருத்தை விடுங்கள்