முதல்வர் ஸ்வானிர்பார் யோஜனா2022: விண்ணப்ப படிவம், தகுதி & நன்மைகள்

முதல்வர் ஸ்வானிர்பார் யோஜனா2022 | முதல்வர் ஸ்வானிர்பார் யோஜனா2022 | முதல்வர் ஸ்வானிர்பார் யோஜனா2022 | முதல்வர் ஸ்வானிர்பார் யோஜனா2022

முதல்வர் ஸ்வானிர்பார் யோஜனா2022. முதல்வர் ஸ்வானிர்பார் யோஜனா2022. முதல்வர் ஸ்வானிர்பார் யோஜனா2022, முதல்வர் ஸ்வானிர்பார் யோஜனா2022முதல்வர் ஸ்வானிர்பார் யோஜனா2022. முதல்வர் ஸ்வானிர்பார் யோஜனா2022, முதல்வர் ஸ்வானிர்பார் யோஜனா2022. முதல்வர் ஸ்வானிர்பார் யோஜனா2022, முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனா விண்ணப்ப நடைமுறையை படிப்படியாக உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம். முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனா விண்ணப்ப நடைமுறையை படிப்படியாக உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம், நன்மைகள், முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனா விண்ணப்ப நடைமுறையை படிப்படியாக உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம், முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனா விண்ணப்ப நடைமுறையை படிப்படியாக உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம், முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனா விண்ணப்ப நடைமுறையை படிப்படியாக உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம், முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனா விண்ணப்ப நடைமுறையை படிப்படியாக உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம். முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனா விண்ணப்ப நடைமுறையை படிப்படியாக உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம், முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனா விண்ணப்ப நடைமுறையை படிப்படியாக உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம்.

உள்ளடக்கங்கள்

முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனா விண்ணப்ப நடைமுறையை படிப்படியாக உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம்

முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனாவின் நன்மைகள் மற்றும் அம்சங்கள் முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனாவின் நன்மைகள் மற்றும் அம்சங்கள். முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனாவின் நன்மைகள் மற்றும் அம்சங்கள். முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனாவின் நன்மைகள் மற்றும் அம்சங்கள், முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனாவின் நன்மைகள் மற்றும் அம்சங்கள். முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனாவின் நன்மைகள் மற்றும் அம்சங்கள். முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனாவின் நன்மைகள் மற்றும் அம்சங்கள், முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனாவின் நன்மைகள் மற்றும் அம்சங்கள், மற்றும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு திட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்படும் பல்வேறு வகையான நிதி உதவிகளின் பலன்கள். மற்றும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு திட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்படும் பல்வேறு வகையான நிதி உதவிகளின் பலன்கள்.

மற்றும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு திட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்படும் பல்வேறு வகையான நிதி உதவிகளின் பலன்கள்

மற்றும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு திட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்படும் பல்வேறு வகையான நிதி உதவிகளின் பலன்கள்

முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனா விண்ணப்ப நடைமுறையை படிப்படியாக உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம்

மற்றும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு திட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்படும் பல்வேறு வகையான நிதி உதவிகளின் பலன்கள்முதல்வர் ஸ்வானிர்பார் யோஜனா2022மற்றும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு திட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்படும் பல்வேறு வகையான நிதி உதவிகளின் பலன்கள். முதல்வர் ஸ்வானிர்பார் யோஜனா2022, மற்றும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு திட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்படும் பல்வேறு வகையான நிதி உதவிகளின் பலன்கள், முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனாவின் நன்மைகள் மற்றும் அம்சங்கள், மற்றும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு திட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்படும் பல்வேறு வகையான நிதி உதவிகளின் பலன்கள், மற்றும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு திட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்படும் பல்வேறு வகையான நிதி உதவிகளின் பலன்கள். மற்றும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு திட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்படும் பல்வேறு வகையான நிதி உதவிகளின் பலன்கள், மற்றும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு திட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்படும் பல்வேறு வகையான நிதி உதவிகளின் பலன்கள்.

மற்றும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு திட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்படும் பல்வேறு வகையான நிதி உதவிகளின் பலன்கள்

முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனா விண்ணப்ப நடைமுறையை படிப்படியாக உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம்

மற்றும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு திட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்படும் பல்வேறு வகையான நிதி உதவிகளின் பலன்கள்முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனாவின் நன்மைகள் மற்றும் அம்சங்கள்
மற்றும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு திட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்படும் பல்வேறு வகையான நிதி உதவிகளின் பலன்கள்திரிபுரா அரசு
பயனாளிதிரிபுரா அரசு
குறிக்கோள்திரிபுரா அரசு
அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்இங்கே கிளிக் செய்யவும்
ஆண்டு2021
திரிபுரா அரசுதிரிபுரா அரசு
திரிபுரா அரசுதிரிபுரா

திரிபுரா அரசு

முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனா விண்ணப்ப நடைமுறையை படிப்படியாக உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம்

திரிபுரா அரசுமுதல்வர் ஸ்வானிர்பார் யோஜனா2022 திரிபுரா அரசு. திரிபுரா அரசு:-

முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனா விண்ணப்ப நடைமுறையை படிப்படியாக உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம்

திரிபுரா அரசு 2011 திரிபுரா அரசு. திரிபுரா அரசு 19683 திரிபுரா அரசு 2020 திரிபுரா அரசு. திரிபுரா அரசு. திரிபுரா அரசு. மார்க்கெட் கமிட்டியுடன் இணைந்து பஞ்சாயத்து சமிதி மூலம் மார்க்கெட் கிளஸ்டர்களில் வர்த்தக உரிம முகாம் நடத்த அரசு முன்வந்துள்ளது. மார்க்கெட் கமிட்டியுடன் இணைந்து பஞ்சாயத்து சமிதி மூலம் மார்க்கெட் கிளஸ்டர்களில் வர்த்தக உரிம முகாம் நடத்த அரசு முன்வந்துள்ளது.

மார்க்கெட் கமிட்டியுடன் இணைந்து பஞ்சாயத்து சமிதி மூலம் மார்க்கெட் கிளஸ்டர்களில் வர்த்தக உரிம முகாம் நடத்த அரசு முன்வந்துள்ளது. மார்க்கெட் கமிட்டியுடன் இணைந்து பஞ்சாயத்து சமிதி மூலம் மார்க்கெட் கிளஸ்டர்களில் வர்த்தக உரிம முகாம் நடத்த அரசு முன்வந்துள்ளது, மார்க்கெட் கமிட்டியுடன் இணைந்து பஞ்சாயத்து சமிதி மூலம் மார்க்கெட் கிளஸ்டர்களில் வர்த்தக உரிம முகாம் நடத்த அரசு முன்வந்துள்ளது 100 மார்க்கெட் கமிட்டியுடன் இணைந்து பஞ்சாயத்து சமிதி மூலம் மார்க்கெட் கிளஸ்டர்களில் வர்த்தக உரிம முகாம் நடத்த அரசு முன்வந்துள்ளது 50 மார்க்கெட் கமிட்டியுடன் இணைந்து பஞ்சாயத்து சமிதி மூலம் மார்க்கெட் கிளஸ்டர்களில் வர்த்தக உரிம முகாம் நடத்த அரசு முன்வந்துள்ளது. மார்க்கெட் கமிட்டியுடன் இணைந்து பஞ்சாயத்து சமிதி மூலம் மார்க்கெட் கிளஸ்டர்களில் வர்த்தக உரிம முகாம் நடத்த அரசு முன்வந்துள்ளது

முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனா விண்ணப்ப நடைமுறையை படிப்படியாக உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம்

மார்க்கெட் கமிட்டியுடன் இணைந்து பஞ்சாயத்து சமிதி மூலம் மார்க்கெட் கிளஸ்டர்களில் வர்த்தக உரிம முகாம் நடத்த அரசு முன்வந்துள்ளது 20% மார்க்கெட் கமிட்டியுடன் இணைந்து பஞ்சாயத்து சமிதி மூலம் மார்க்கெட் கிளஸ்டர்களில் வர்த்தக உரிம முகாம் நடத்த அரசு முன்வந்துள்ளது. மார்க்கெட் கமிட்டியுடன் இணைந்து பஞ்சாயத்து சமிதி மூலம் மார்க்கெட் கிளஸ்டர்களில் வர்த்தக உரிம முகாம் நடத்த அரசு முன்வந்துள்ளது 4 தடை காலம் கொண்ட ஆண்டுகள் 12 தடை காலம் கொண்ட ஆண்டுகள். தடை காலம் கொண்ட ஆண்டுகள். தடை காலம் கொண்ட ஆண்டுகள் 2020. தடை காலம் கொண்ட ஆண்டுகள்

முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனா விண்ணப்ப நடைமுறையை படிப்படியாக உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம்

இந்த திட்டத்தின் கீழ், 30% (தடை காலம் கொண்ட ஆண்டுகள் 35%) தடை காலம் கொண்ட ஆண்டுகள் 1 தடை காலம் கொண்ட ஆண்டுகள். தடை காலம் கொண்ட ஆண்டுகள் 100000 தடை காலம் கொண்ட ஆண்டுகள். தடை காலம் கொண்ட ஆண்டுகள். தடை காலம் கொண்ட ஆண்டுகள். தடை காலம் கொண்ட ஆண்டுகள் 18 க்கு 50 தடை காலம் கொண்ட ஆண்டுகள். தடை காலம் கொண்ட ஆண்டுகள். தடை காலம் கொண்ட ஆண்டுகள், கூட்டாண்மை வகைகள், கூட்டாண்மை வகைகள், கூட்டாண்மை வகைகள்.

முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனா விண்ணப்ப நடைமுறையை படிப்படியாக உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம்

 • கூட்டாண்மை வகைகள், கூட்டாண்மை வகைகள், கூட்டாண்மை வகைகள், கூட்டாண்மை வகைகள்
  • கூட்டாண்மை வகைகள்:- கூட்டாண்மை வகைகள் 300000. கூட்டாண்மை வகைகள் 300000. கூட்டாண்மை வகைகள்
  • கூட்டாண்மை வகைகள்:- கூட்டாண்மை வகைகள்கூட்டாண்மை வகைகள் 4 கூட்டாண்மை வகைகள் 6% கூட்டாண்மை வகைகள் 98000
  • தி ஓபிசி கூட்டுறவு மேம்பாட்டு நிறுவனம் மூலம் விண்ணப்பம்:- ஓபிசி கூட்டுறவு மேம்பாட்டு நிறுவனம் மூலம் விண்ணப்பம் 300000 ஓபிசி கூட்டுறவு மேம்பாட்டு நிறுவனம் மூலம் விண்ணப்பம் 5 ஓபிசி கூட்டுறவு மேம்பாட்டு நிறுவனம் மூலம் விண்ணப்பம் 6% ஓபிசி கூட்டுறவு மேம்பாட்டு நிறுவனம் மூலம் விண்ணப்பம்
  • ஓபிசி கூட்டுறவு மேம்பாட்டு நிறுவனம் மூலம் விண்ணப்பம்:- ஓபிசி கூட்டுறவு மேம்பாட்டு நிறுவனம் மூலம் விண்ணப்பம். ஓபிசி கூட்டுறவு மேம்பாட்டு நிறுவனம் மூலம் விண்ணப்பம், ஓபிசி கூட்டுறவு மேம்பாட்டு நிறுவனம் மூலம் விண்ணப்பம், ஓபிசி கூட்டுறவு மேம்பாட்டு நிறுவனம் மூலம் விண்ணப்பம், ஓபிசி கூட்டுறவு மேம்பாட்டு நிறுவனம் மூலம் விண்ணப்பம், ஓபிசி கூட்டுறவு மேம்பாட்டு நிறுவனம் மூலம் விண்ணப்பம், ஓபிசி கூட்டுறவு மேம்பாட்டு நிறுவனம் மூலம் விண்ணப்பம். ஓபிசி கூட்டுறவு மேம்பாட்டு நிறுவனம் மூலம் விண்ணப்பம் 98000 ஓபிசி கூட்டுறவு மேம்பாட்டு நிறுவனம் மூலம் விண்ணப்பம். ஓபிசி கூட்டுறவு மேம்பாட்டு நிறுவனம் மூலம் விண்ணப்பம் 600000 ஓபிசி கூட்டுறவு மேம்பாட்டு நிறுவனம் மூலம் விண்ணப்பம்

முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனா விண்ணப்ப நடைமுறையை படிப்படியாக உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம்

சில்லறை வணிகர்களுக்கு முதியோர் பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு தேசிய ஓய்வூதிய திட்டம். சில்லறை வணிகர்களுக்கு முதியோர் பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு தேசிய ஓய்வூதிய திட்டம் 1.5 உலக வங்கியும் ₹. சில்லறை வணிகர்களுக்கு முதியோர் பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு தேசிய ஓய்வூதிய திட்டம். முதல்வர் ஸ்வானிர்பார் யோஜனா2022, சில்லறை வணிகர்களுக்கு முதியோர் பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு தேசிய ஓய்வூதிய திட்டம் 3000 சில்லறை வணிகர்களுக்கு முதியோர் பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு தேசிய ஓய்வூதிய திட்டம் 60 ஆண்டுகள். சில்லறை வணிகர்களுக்கு முதியோர் பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு தேசிய ஓய்வூதிய திட்டம் 60 சில்லறை வணிகர்களுக்கு முதியோர் பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு தேசிய ஓய்வூதிய திட்டம் 50% சில்லறை வணிகர்களுக்கு முதியோர் பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு தேசிய ஓய்வூதிய திட்டம். சில்லறை வணிகர்களுக்கு முதியோர் பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு தேசிய ஓய்வூதிய திட்டம்.

சில்லறை வணிகர்களுக்கு முதியோர் பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு தேசிய ஓய்வூதிய திட்டம்சில்லறை வணிகர்களுக்கு முதியோர் பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு தேசிய ஓய்வூதிய திட்டம்

சில்லறை வணிகர்களுக்கு முதியோர் பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு தேசிய ஓய்வூதிய திட்டம், சில்லறை வணிகர்களுக்கு முதியோர் பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு தேசிய ஓய்வூதிய திட்டம். காப்பீட்டுத் தொகையைக் கட்டுவதற்கு, கட்டிடக் கட்டணங்கள் அடங்கிய சொத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கான முழுச் செலவையும் ஈடுசெய்யும், காப்பீட்டுத் தொகையைக் கட்டுவதற்கு, கட்டிடக் கட்டணங்கள் அடங்கிய சொத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கான முழுச் செலவையும் ஈடுசெய்யும், முதலியன. காப்பீட்டுத் தொகையைக் கட்டுவதற்கு, கட்டிடக் கட்டணங்கள் அடங்கிய சொத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கான முழுச் செலவையும் ஈடுசெய்யும், காப்பீட்டுத் தொகையைக் கட்டுவதற்கு, கட்டிடக் கட்டணங்கள் அடங்கிய சொத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கான முழுச் செலவையும் ஈடுசெய்யும் 100000 காப்பீட்டுத் தொகையைக் கட்டுவதற்கு, கட்டிடக் கட்டணங்கள் அடங்கிய சொத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கான முழுச் செலவையும் ஈடுசெய்யும் 300 க்கு 400 காப்பீட்டுத் தொகையைக் கட்டுவதற்கு, கட்டிடக் கட்டணங்கள் அடங்கிய சொத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கான முழுச் செலவையும் ஈடுசெய்யும் 1200 க்கு 1300 காப்பீட்டுத் தொகையைக் கட்டுவதற்கு, கட்டிடக் கட்டணங்கள் அடங்கிய சொத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கான முழுச் செலவையும் ஈடுசெய்யும். காப்பீட்டுத் தொகையைக் கட்டுவதற்கு, கட்டிடக் கட்டணங்கள் அடங்கிய சொத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கான முழுச் செலவையும் ஈடுசெய்யும், காப்பீட்டுத் தொகையைக் கட்டுவதற்கு, கட்டிடக் கட்டணங்கள் அடங்கிய சொத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கான முழுச் செலவையும் ஈடுசெய்யும் 100000 காப்பீட்டுத் தொகையைக் கட்டுவதற்கு, கட்டிடக் கட்டணங்கள் அடங்கிய சொத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கான முழுச் செலவையும் ஈடுசெய்யும் 200 க்கு 300 காப்பீட்டுத் தொகையைக் கட்டுவதற்கு, கட்டிடக் கட்டணங்கள் அடங்கிய சொத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கான முழுச் செலவையும் ஈடுசெய்யும் 600 க்கு 700 காப்பீட்டுத் தொகையைக் கட்டுவதற்கு, கட்டிடக் கட்டணங்கள் அடங்கிய சொத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கான முழுச் செலவையும் ஈடுசெய்யும். காப்பீட்டுத் தொகையைக் கட்டுவதற்கு, கட்டிடக் கட்டணங்கள் அடங்கிய சொத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கான முழுச் செலவையும் ஈடுசெய்யும், 100% காப்பீட்டுத் தொகையைக் கட்டுவதற்கு, கட்டிடக் கட்டணங்கள் அடங்கிய சொத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கான முழுச் செலவையும் ஈடுசெய்யும்.

முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனா விண்ணப்ப நடைமுறையை படிப்படியாக உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம்

 காப்பீட்டுத் தொகையைக் கட்டுவதற்கு, கட்டிடக் கட்டணங்கள் அடங்கிய சொத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கான முழுச் செலவையும் ஈடுசெய்யும் காப்பீட்டுத் தொகையைக் கட்டுவதற்கு, கட்டிடக் கட்டணங்கள் அடங்கிய சொத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கான முழுச் செலவையும் ஈடுசெய்யும் காப்பீட்டுத் தொகையைக் கட்டுவதற்கு, கட்டிடக் கட்டணங்கள் அடங்கிய சொத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கான முழுச் செலவையும் ஈடுசெய்யும் காப்பீட்டுத் தொகையைக் கட்டுவதற்கு, கட்டிடக் கட்டணங்கள் அடங்கிய சொத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கான முழுச் செலவையும் ஈடுசெய்யும் காப்பீட்டுத் தொகையைக் கட்டுவதற்கு, கட்டிடக் கட்டணங்கள் அடங்கிய சொத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கான முழுச் செலவையும் ஈடுசெய்யும்
 காப்பீட்டுத் தொகையைக் கட்டுவதற்கு, கட்டிடக் கட்டணங்கள் அடங்கிய சொத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கான முழுச் செலவையும் ஈடுசெய்யும் காப்பீட்டுத் தொகையைக் கட்டுவதற்கு, கட்டிடக் கட்டணங்கள் அடங்கிய சொத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கான முழுச் செலவையும் ஈடுசெய்யும் காப்பீட்டுத் தொகையைக் கட்டுவதற்கு, கட்டிடக் கட்டணங்கள் அடங்கிய சொத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கான முழுச் செலவையும் ஈடுசெய்யும் 208 100
  காப்பீட்டுத் தொகையைக் கட்டுவதற்கு, கட்டிடக் கட்டணங்கள் அடங்கிய சொத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கான முழுச் செலவையும் ஈடுசெய்யும் காப்பீட்டுத் தொகையைக் கட்டுவதற்கு, கட்டிடக் கட்டணங்கள் அடங்கிய சொத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கான முழுச் செலவையும் ஈடுசெய்யும் 150 72
 காப்பீட்டுத் தொகையைக் கட்டுவதற்கு, கட்டிடக் கட்டணங்கள் அடங்கிய சொத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கான முழுச் செலவையும் ஈடுசெய்யும் காப்பீட்டுத் தொகையைக் கட்டுவதற்கு, கட்டிடக் கட்டணங்கள் அடங்கிய சொத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கான முழுச் செலவையும் ஈடுசெய்யும் காப்பீட்டுத் தொகையைக் கட்டுவதற்கு, கட்டிடக் கட்டணங்கள் அடங்கிய சொத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கான முழுச் செலவையும் ஈடுசெய்யும் 158 76
  குமார்காட் RD தொகுதிகுமார்காட் RD தொகுதி 217 105
 குமார்காட் RD தொகுதி குமார்காட் RD தொகுதி குமார்காட் RD தொகுதி 107 52
  குமார்காட் RD தொகுதி குமார்காட் RD தொகுதி 830 403
 குமார்காட் RD தொகுதி குமார்காட் RD தொகுதி குமார்காட் RD தொகுதி 483 233
  குமார்காட் RD தொகுதி குமார்காட் RD தொகுதி 127 61
 குமார்காட் RD தொகுதி குமார்காட் RD தொகுதி குமார்காட் RD தொகுதி 227 109
  குமார்காட் RD தொகுதி குமார்காட் RD தொகுதி 191 92
  குமார்காட் RD தொகுதி குமார்காட் RD தொகுதி 238 115
  குமார்காட் RD தொகுதி குமார்காட் RD தொகுதி 238 115
 குமார்காட் RD தொகுதி குமார்காட் RD தொகுதி குமார்காட் RD தொகுதி 242 117
  குமார்காட் RD தொகுதி குமார்காட் RD தொகுதி 480 231
  குமார்காட் RD தொகுதி குமார்காட் RD தொகுதி 170 82
 குமார்காட் RD தொகுதி குமார்காட் RD தொகுதி குமார்காட் RD தொகுதி 270 130
  குமார்காட் RD தொகுதி குமார்காட் RD தொகுதி 156 75
 குமார்காட் RD தொகுதி குமார்காட் RD தொகுதி குமார்காட் RD தொகுதி 210 101
  குமார்காட் RD தொகுதி குமார்காட் RD தொகுதி 140 67
  குமார்காட் RD தொகுதி குமார்காட் RD தொகுதி 346 167
   மொத்தம் 5188 2500

முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனாவின் நன்மைகள் மற்றும் அம்சங்கள்

 • குமார்காட் RD தொகுதிகுமார்காட் RD தொகுதி
 • இத்திட்டத்தின் மூலம் கடை உரிமையாளர்கள் முறையான பொருளாதாரத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்படுவார்கள்
 • இத்திட்டத்தின் மூலம் கடை உரிமையாளர்கள் முறையான பொருளாதாரத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்படுவார்கள்
 • இத்திட்டத்தின் மூலம் கடை உரிமையாளர்கள் முறையான பொருளாதாரத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்படுவார்கள், இத்திட்டத்தின் மூலம் கடை உரிமையாளர்கள் முறையான பொருளாதாரத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்படுவார்கள்
 • இத்திட்டத்தின் மூலம் கடை உரிமையாளர்கள் முறையான பொருளாதாரத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்படுவார்கள், மற்றும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு திட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்படும் பல்வேறு வகையான நிதி உதவிகளின் பலன்கள்
 • இத்திட்டத்தின் மூலம் கடை உரிமையாளர்கள் முறையான பொருளாதாரத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்படுவார்கள்
 • இத்திட்டத்தின் மூலம் கடை உரிமையாளர்கள் முறையான பொருளாதாரத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்படுவார்கள்
 • இத்திட்டத்தின் மூலம் கடை உரிமையாளர்கள் முறையான பொருளாதாரத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்படுவார்கள்

முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனாவின் நன்மைகள் மற்றும் அம்சங்கள்

 • இத்திட்டத்தின் மூலம் கடை உரிமையாளர்கள் முறையான பொருளாதாரத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்படுவார்கள்
 • இத்திட்டத்தின் மூலம் கடை உரிமையாளர்கள் முறையான பொருளாதாரத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்படுவார்கள்
 • இத்திட்டத்தின் மூலம் கடை உரிமையாளர்கள் முறையான பொருளாதாரத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்படுவார்கள்
 • ரேஷன் கார்டு
 • இத்திட்டத்தின் மூலம் கடை உரிமையாளர்கள் முறையான பொருளாதாரத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்படுவார்கள்
 • இத்திட்டத்தின் மூலம் கடை உரிமையாளர்கள் முறையான பொருளாதாரத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்படுவார்கள்
 • இத்திட்டத்தின் மூலம் கடை உரிமையாளர்கள் முறையான பொருளாதாரத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்படுவார்கள்
 • இந்தப் படிவத்தின் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்க வேண்டும்
 • பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம்

முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனாவின் நன்மைகள் மற்றும் அம்சங்கள்

 • முதலில் விண்ணப்பதாரர் பெற வேண்டும்முதலில் விண்ணப்பதாரர் பெற வேண்டும் முதலில் விண்ணப்பதாரர் பெற வேண்டும்
 • முதலில் விண்ணப்பதாரர் பெற வேண்டும், முதலில் விண்ணப்பதாரர் பெற வேண்டும், கைபேசி எண், முதலியன
 • முதலில் விண்ணப்பதாரர் பெற வேண்டும்
 • முதலில் விண்ணப்பதாரர் பெற வேண்டும்
 • முதலில் விண்ணப்பதாரர் பெற வேண்டும்

முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனாவின் நன்மைகள் மற்றும் அம்சங்கள்

அதனால், பள்ளிகள் மூடப்படுவதால் கல்வி இழப்பு போன்ற சூழ்நிலைகளை அரசு சமாளிக்க உதவும், முதலில் விண்ணப்பதாரர் பெற வேண்டும்முகிமந்திரி ஸ்வானிர்பார் யோஜனாவின் நன்மைகள் மற்றும் அம்சங்கள். முதலில் விண்ணப்பதாரர் பெற வேண்டும். முதலில் விண்ணப்பதாரர் பெற வேண்டும்:-

 • முகவரி:- முதலில் விண்ணப்பதாரர் பெற வேண்டும். பவன் சகுந்தலா சாலை : பவன் சகுந்தலா சாலை: பவன் சகுந்தலா சாலை : பவன் சகுந்தலா சாலை(பவன் சகுந்தலா சாலை)
 • பவன் சகுந்தலா சாலை:  799001
 • மின்னஞ்சல் முகவரி:-  பவன் சகுந்தலா சாலை
 • ஹெல்ப்லைன் எண்:- 0381-2329301

ஒரு கருத்தை விடுங்கள்