இந்த இணைப்பைக் கிளிக் செய்தவுடன், உங்கள் சாதனத்தில் பயன்பாடு பதிவிறக்கப்படும் 2022: இந்த இணைப்பைக் கிளிக் செய்தவுடன், உங்கள் சாதனத்தில் பயன்பாடு பதிவிறக்கப்படும், இந்த இணைப்பைக் கிளிக் செய்தவுடன், உங்கள் சாதனத்தில் பயன்பாடு பதிவிறக்கப்படும்

West Bengal Oasis Scholarship | Oasis Scholarship Online Registration | WB Oasis Scholarship Track Status | Oasis Scholarship WB

மேற்கு வங்க டிஜிட்டல் ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பதிவிறக்கவும், you will be learning more about the இந்த இணைப்பைக் கிளிக் செய்தவுடன், உங்கள் சாதனத்தில் பயன்பாடு பதிவிறக்கப்படும் which has been launched by the concerned authorities of the West Bengal Government authorities. We will share with you all the eligibility criteria which are required to apply for the oasis scholarship for the year 2021. இந்த கட்டுரையில், we have also mentioned the educational qualifications which are needed to take care of while you apply for the West Bengal Oasis Scholarship in the upcoming year of 2022 also you have to make sure that you follow the step-by-step application procedure which is mentioned in this article till the last to get hold of the complete Oasis scholarship very easily and without any interruption buy any problem.

West Bengal Oasis Scholarship

West Bengal Oasis Scholarship is an initiative that is launched by the concerned authorities of the Government of West Bengal state and the scholarship is currently under the operations of the backward classes welfare department and tribal development department. There are a lot of scholarship opportunities presented by the concerned authorities of the Government of West Bengal State through theOnline Application For Scholarship In Studiespopularly known as the Oasis organization. The students of the West Bengal state can apply for the different types of scholarship present at the organization especially for the people who belong to the scheduled caste and scheduled tribe category but are currently situated in the West Bengal region. Scholarships are also available for the OBC caste and category.

இந்த இணைப்பைக் கிளிக் செய்தவுடன், உங்கள் சாதனத்தில் பயன்பாடு பதிவிறக்கப்படும்

முக்கிய நாட்கள் Of Oasis Scholarship

Scholarship nameமுக்கிய நாட்கள்
Pre-matric scholarship for SC studentsMay to November
Pre-matric scholarship for ST studentsMay to November
Post-matric scholarship for SC/ST studentsMay to November
Post-matric scholarship for OBC studentsMay to November

Details Of Oasis Scholarship Scheme

பெயர்Oasis scholarship
மூலம் தொடங்கப்பட்டதுThe government of West Bengal
குறிக்கோள்Providing scholarship opportunities
பயனாளிகள்SC ST OBC and another backward category student
Official site

Types Of Oasis Scholarship

The following is scholarships are available to apply from in this scheme:-

S.No.Scholarship nameProvider
1.Pre-matric scholarship for SC studentsபிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை, உணவு மற்றும் வழங்கல் துறை
2.Pre-matric scholarship for ST studentsபிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை, உணவு மற்றும் வழங்கல் துறை
3.Post-matric scholarship for SC/ST studentsபிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை, உணவு மற்றும் வழங்கல் துறை
4.Post-matric scholarship for OBC studentsபிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை, உணவு மற்றும் வழங்கல் துறை

தகுதி வரம்பு

The applicant must follow the following eligibility criteria to apply for the scheme:-

Scholarship nameதகுதி
Pre-matric scholarship for SC studentsOne should be a student of class 9அட்மிட் கார்டை பதிவிறக்கம் செய்ய விண்ணப்பதாரர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் தங்கள் உள்நுழைவு விவரங்களை உள்ளிட வேண்டும். அனுமதி அட்டையை மட்டும் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் இருந்து மட்டும் பதிவிறக்கவும். முதல் தேர்வு நாளுக்கு முன்பே அனுமதி அட்டைகள் கிடைக்கும் மற்றும் 10அட்மிட் கார்டை பதிவிறக்கம் செய்ய விண்ணப்பதாரர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் தங்கள் உள்நுழைவு விவரங்களை உள்ளிட வேண்டும். அனுமதி அட்டையை மட்டும் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் இருந்து மட்டும் பதிவிறக்கவும். முதல் தேர்வு நாளுக்கு முன்பே அனுமதி அட்டைகள் கிடைக்கும் and belong to the SC category.The family/guardian income should not be more than INR 2 Lakh per annum from all sources.
Pre-matric scholarship for ST studentsA student must belong to the ST category. Students of class 9அட்மிட் கார்டை பதிவிறக்கம் செய்ய விண்ணப்பதாரர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் தங்கள் உள்நுழைவு விவரங்களை உள்ளிட வேண்டும். அனுமதி அட்டையை மட்டும் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் இருந்து மட்டும் பதிவிறக்கவும். முதல் தேர்வு நாளுக்கு முன்பே அனுமதி அட்டைகள் கிடைக்கும் மற்றும் 10அட்மிட் கார்டை பதிவிறக்கம் செய்ய விண்ணப்பதாரர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் தங்கள் உள்நுழைவு விவரங்களை உள்ளிட வேண்டும். அனுமதி அட்டையை மட்டும் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் இருந்து மட்டும் பதிவிறக்கவும். முதல் தேர்வு நாளுக்கு முன்பே அனுமதி அட்டைகள் கிடைக்கும் are eligible to apply.The annual family/guardian income should not be more than INR 2 Lakh from all sources.
Post-matric scholarship for SC/ST studentsYou should be studying at the post-secondary or post-matriculation level and belong to SC/ST category.The annual income of parents/guardian should not be more than INR 2.5 Lakh from all sources.
Post-matric scholarship for OBC studentsYou should be studying at the post-secondary level and belong to OBC category.The annual income of the family/guardian from all sources should not be more than INR 1 லட்சம்.

Details Of Rewards

The following rewards will be given to the candidates while applying for the scholarship:-

S.No.Scholarship nameThe reward for Day ScholarsReward for Hostellers
1.Pre-matric scholarship for SC studentsINR 150 ஒரு மாதத்திற்கு 10 மாதங்கள் + Adhoc grant of INR 750 ஆண்டுதோறும்INR 750 ஒரு மாதத்திற்கு 10 மாதங்கள் + Adhoc grant of INR 1,000 ஆண்டுதோறும்.
2.Pre-matric scholarship for ST studentsINR 150 ஒரு மாதத்திற்கு 10 மாதங்கள் + Adhoc grant of INR 750 ஆண்டுதோறும்INR 750 ஒரு மாதத்திற்கு 10 மாதங்கள் + Adhoc grant of INR 1,000 ஆண்டுதோறும்.
3.Post-matric scholarship for SC/ST studentsMaintenance allowance of up to INR 550 மாதத்திற்குMaintenance allowance of up to INR 1200 மாதத்திற்கு
For medical/ engineering/ BSc (Agri)/ MPhil/ PhD/ LLM studentsINR 550 மாதத்திற்குINR 1,200 மாதத்திற்கு
For B.Pharm/ LLB/ B.Nursing/ PG/ Hotel Management courses etc.INR 530 மாதத்திற்குINR 820 மாதத்திற்கு
For general courses up to graduate levelINR 300 மாதத்திற்குINR 750 மாதத்திற்கு
For students of class 11அட்மிட் கார்டை பதிவிறக்கம் செய்ய விண்ணப்பதாரர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் தங்கள் உள்நுழைவு விவரங்களை உள்ளிட வேண்டும். அனுமதி அட்டையை மட்டும் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் இருந்து மட்டும் பதிவிறக்கவும். முதல் தேர்வு நாளுக்கு முன்பே அனுமதி அட்டைகள் கிடைக்கும் மற்றும் 12அட்மிட் கார்டை பதிவிறக்கம் செய்ய விண்ணப்பதாரர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் தங்கள் உள்நுழைவு விவரங்களை உள்ளிட வேண்டும். அனுமதி அட்டையை மட்டும் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் இருந்து மட்டும் பதிவிறக்கவும். முதல் தேர்வு நாளுக்கு முன்பே அனுமதி அட்டைகள் கிடைக்கும் இல் 10+2 system intermediate courses/ Polytechnic/ ITI coursesINR 230 மாதத்திற்குINR 750 மாதத்திற்கு
4.Post-matric scholarship for OBC studentsMaintenance allowance of up to INR 350 மாதத்திற்குMaintenance allowance of up to INR 750 மாதத்திற்கு
For medical/ engineering/ BSc (Agri)/ MPhil/ PhD/ LLM studentsINR 350 மாதத்திற்குINR 750 மாதத்திற்கு
For B.Pharm/ LLB/ B.Nursing/ PG/ Hotel Management courses etc.INR 335 மாதத்திற்குINR 510 மாதத்திற்கு
For general courses up to graduate levelINR 210 மாதத்திற்குINR 400 மாதத்திற்கு
For students of class 11அட்மிட் கார்டை பதிவிறக்கம் செய்ய விண்ணப்பதாரர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் தங்கள் உள்நுழைவு விவரங்களை உள்ளிட வேண்டும். அனுமதி அட்டையை மட்டும் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் இருந்து மட்டும் பதிவிறக்கவும். முதல் தேர்வு நாளுக்கு முன்பே அனுமதி அட்டைகள் கிடைக்கும் மற்றும் 12அட்மிட் கார்டை பதிவிறக்கம் செய்ய விண்ணப்பதாரர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் தங்கள் உள்நுழைவு விவரங்களை உள்ளிட வேண்டும். அனுமதி அட்டையை மட்டும் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் இருந்து மட்டும் பதிவிறக்கவும். முதல் தேர்வு நாளுக்கு முன்பே அனுமதி அட்டைகள் கிடைக்கும் இல் 10+2 system intermediate courses/ Polytechnic/ ITI coursesINR 160 மாதத்திற்குINR 260 மாதத்திற்கு

மேற்கு வங்க ரேஷன் கார்டு டீலர்ஷிப் தகுதி

The following documents are required while applying for the scholarship:-

 • பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம்
 • இந்தப் படிவத்தின் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்க வேண்டும்
 • Mark sheet/ certificate of last qualifying examination
 • இந்தத் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க வருமான அளவுகோலும் உள்ளது ஆனால் சிறப்புத் தேவையுடைய அனாதைகள் மற்றும் ஜேஜே இல்லங்களில் உள்ள சிறுமிகளுக்கு இந்த வருமான அளவுகோல் தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது.
 • இத்திட்டத்தின் மூலம் கடை உரிமையாளர்கள் முறையான பொருளாதாரத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்படுவார்கள்
 • Aadhar card copy (or any other Government-issued ID and address proof)
 • Copy of bank passbook
 • கட்டண ரசீது
 • Domicile certificate

Oasis Scholarship Statistics

Total Schemes6
Institutions registered12534
Applications received372849

Application Procedure Of Oasis Scholarship

To apply for theஇந்த இணைப்பைக் கிளிக் செய்தவுடன், உங்கள் சாதனத்தில் பயன்பாடு பதிவிறக்கப்படும் opportunity you will have to follow the simple procedure given below:-

இந்த இணைப்பைக் கிளிக் செய்தவுடன், உங்கள் சாதனத்தில் பயன்பாடு பதிவிறக்கப்படும்
Oasis Scholarship Student Registration
 • உங்கள் திரையில் ஒரு புதிய பக்கம் காட்டப்படும்
 • Then you will have to choose the district in which your institution is situated
 • உங்கள் திரையில் ஒரு புதிய பக்கம் காட்டப்படும்
 • You will have to enter the details
 • Verify your caste certificate
 • விவரங்கள் தோன்றும், கிளிக் செய்யவும்சமர்ப்பிக்க
 • The registration information will be displayed on your screen
 • Now you have to login by providing your credentials
 • Click on the button calledதேசிய இளைஞர் பாராளுமன்றத் திட்ட இணையதளம் இப்போது nyps.mpa.gov.in இல் செயல்படுகிறதுnow to log in to the portal
 • Click on the option called apply
 • விண்ணப்பப் படிவம் உங்கள் திரையில் காட்டப்படும்
 • Click on Save And Proceed
 • You can also print your application form by clicking on the option called Download Application Form
 • Submit it along with all the supporting documents to the concerned Block Development Officer (டிஜிட்டல் ரேஷன் கார்டு மூலமாகவும்) for block area or PO cum DWO for municipality corporation.

விண்ணப்பத்தை புதுப்பித்தல்

To renew your application you will have to follow the simple procedure given below:-

விண்ணப்பத்தை புதுப்பித்தல்
 • You need to log in using your credentials
 • Verify your previous details
 • Enter any additional details
 • என்ற விருப்பத்தை கிளிக் செய்யவும்Renew Application
 • Enter details of the current academic session
 • Now click on the option calledRenew And Lock Application
 • Submit it along with all the supporting documents to the concerned Block Development Officer (டிஜிட்டல் ரேஷன் கார்டு மூலமாகவும்) for block area or PO cum DWO for municipality corporation.

Tracking Application Of Oasis Scholarship Scheme 2021

To track your application form you need to follow the simple procedure given below:-

Oasis Scholarship Scheme
 • உங்கள் திரையில் ஒரு புதிய பக்கம் காட்டப்படும்
 • Enter the application serial number
 • Enter district and session
 • And Enter the captcha code
 • கிளிக் செய்யவும்பிறந்த தேதி மற்றும் கேப்ட்சா குறியீடு
 • விவரங்கள் உங்கள் திரையில் காட்டப்படும்.

Procedure To Do Registered Student, தடு, மாவட்டம், Institute Login

இந்த இணைப்பைக் கிளிக் செய்தவுடன், உங்கள் சாதனத்தில் பயன்பாடு பதிவிறக்கப்படும்
 • Now a new page will open before you where you have to choose your district
 • இப்போது நீங்கள் ஒரு பயனர் பெயரை உள்ளிட வேண்டும், கடவுச்சொல், மற்றும் கேப்ட்சா குறியீடு
 • அதற்கு பிறகு, நீங்கள் உள்நுழைவைக் கிளிக் செய்ய வேண்டும்
 • இந்த நடைமுறையைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் நீங்கள் மாணவர் உள்நுழைவை மேற்கொள்ளலாம்

Recover Forgetter Login Information

 • இப்போது உங்களுக்காக ஒரு புதிய பக்கம் காட்டப்படும்அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் of Oasis scholarship
 • முகப்புப்பக்கம் உங்களுக்கு முன் திறக்கப்படும்
 • on the homepage, you have to click on forget password
 • Now a new page will display before you where you have to select your district and date of birth
 • அதற்கு பிறகு, you have to enter your registered mobile number and caste certificate number
 • Now you have to click on generate an acknowledgement
 • இந்த புதிய பக்கத்தில் தேவையான அனைத்து தகவல்களையும் உள்ளிட வேண்டும்

Fill Application Form For Incentive On Unclean Occupation

 • இப்போது உங்களுக்காக ஒரு புதிய பக்கம் காட்டப்படும்அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் of Oasis scholarship
 • முகப்புப்பக்கம் உங்களுக்கு முன் திறக்கப்படும்
 • முகப்புப் பக்கத்தில், you have to click on anuncleaned occupation
 • Now application form will display before you
 • You have to enter all the required information in this application form like to district, municipality, ward, name of school, title, பெயர், தந்தையின் பெயர், பிறந்த தேதி, caste, மதம், ஆதார் எண், முகவரி போன்றவை
 • இப்போது உங்களுக்காக ஒரு புதிய பக்கம் காட்டப்படும்
 • By following this procedure you can fill the application form for incentive on unclean occupation

கன்யாஸ்ரீ பிரகல்பா திட்டம் 2022

அதனால், பள்ளிகள் மூடப்படுவதால் கல்வி இழப்பு போன்ற சூழ்நிலைகளை அரசு சமாளிக்க உதவும், we have provided you with all the important information regarding Oasis scholarship. If you are still facing any kind of problem then you can contact the helpline number in order to solve your problem. ஹெல்ப்லைன் எண் +918420023311.

ஒரு கருத்தை விடுங்கள்